Adatvédelem_3

Adatkezelési tájékoztató ingatlan keresésre irányuló megbízást adó és megtekintő ügyfelek számára

1. Az adatkezelő(k) megnevezése:

Az DR. MAKKOS INGATLAN, amely az alábbiakat foglalja magában:

  • a DRMAKKOS.COM Bt.. (székhely: 1011 Budapest, Városmajor utca 32/C.., cégjegyzék száma: 20287902-2-41, képviseli: dr. Makkos Bernadett),
  • a DRMAKKOS.COM Bt.-vel franchise jogviszonyban álló Franchise Partner vállalkozások,

A DR. MAKKOS INGATLAN adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. Az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, a hozzáférésre jogosultak

 Adatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaKezelt adatok köreKik férhetnek az adatokhoz?
Aaz ügyfél számára szerződés alapján ingatlanközvetítői szolgáltatás nyújtásaa GDPR. 6. cikk (1 bekezdés b.) pontja – a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelésaz ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma, e-mail címe, keresett ingatlan paraméterei, a megtekintett/megtekintendő ingatlan(ok) regisztrációs száma, címe, ingatlan-tanácsadóval történő ingatlan megtekintése esetén a megtekintés időpontja.Az Ügyfél személyes adataihoz
– a DRMAKKOS.COM Bt. és
– a DR. MAKKOS INGATLAN azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó vagy egyéb közreműködő, akinek van az ügyfél keresésének megfelelő ingatlan a portfoliójában, vagy hirdet ilyen ingatlant, illetve akinek az ügyfél által megtekintett konkrét ingatlan a portfoliójában van vagy hirdeti azt.
az ingatlanközvetítő megkerülésével történő ügyletkötés esetén a DR. MAKKOS INGATLAN jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése.a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja – az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéseaz ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, telefonszáma, e-mail címe, a megtekintett/megtekintendő ingatlan(ok) regisztrációs száma, címe, ingatlan-tanácsadóval történő ingatlan megtekintése esetén a megtekintés időpontja.Az ügyfél személyes adataihoz a DRMAKKOS.COM Bt-n kívül a DR. MAKKOS INGATLAN azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadója férhet hozzá, amelynek/akinek az ügyfél által megtekintett ingatlan a portfoliójában van vagy amely/aki az ingatlant bemutatta az ügyfélnek.
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt ügyfél-átvilágítása pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt kötelező adatkezelésaz ügyfél neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózko¬dási helyeAz ügyfél személyes adataihoz az DRMAKKOS.COM Bt-n kívül a DR. MAKKOS INGATLAN azon Franchise Partnere fér hozzá, aki az ügyféllel szerződéses kapcsolatban áll/állt.
     
BÜgyfél elégedettségi megkeresések, az ügyfél igények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen és/ vagy telefonona GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja – az érintett hozzájárulása– név
– e-mail cím
– telefonszám
– ingatlan paraméterei
– ügyfél keresési igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok
– ügyfélelégedettségi kérdőívre adott válaszok
DRMAKKOS.COM Bt., valamint – az a Franchise Partner és vele szerződéses jogviszonyban álló ingatlan-tanácsadó, aki az ügyféllel közvetlenül kapcsolatban áll
piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítésea GDPR. 6. cikk (1 bekezdés a.) pontja – az érintett hozzájárulásaingatlan adatai, keresési paraméterek ingatlan értékesítésével kapcsolatos adatok (pl: hirdetési ár, eladási ár stb.)– DRMAKKOS.COM Bt.

3. Adattovábbítás

A DR. MAKKOS INGATLAN az ügyfelek adatait a Pmt-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja.

A DR. MAKKOS INGATLAN az ügyfél személyes adatait kizárólag a DR. MAKKOS INGATLAN megkerülésével történő ingatlaneladásból eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbítja, mégpedig kizárólag az általa vagy a Franchise Partner által megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

A DR. MAKKOS INGATLAN az ügyfél személyes adatait az ingatlan eladójának kifejezett kérése esetén valamint vételi ajánlat tétel vagy adásvétel esetén továbbíthatja az ingatlan Eladója részére.

4. Az adatkezelés időtartama

A Pmt. alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

Az ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított legfeljebb 5 év.

Az ügyfél önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az utolsó ingatlan megtekintésének napjától számított 2 évig tart. Ezt követően az adatkezelő az ügyfél adatait a hozzájárulással érintett célra nem használja.

6. Az érintettek jogai

Ügyfeleink bármikor jogosultak tájékoztatást kérni az DR. MAKKOS INGATLAN által kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását.

Ügyfeleink a DRMAKKOS.COM Bt címére (1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.) megküldött levélben vagy az info@ingatlandoktor.com e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulásuk volt.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Az ügyfél bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a DR. MAKKOS INGATLANT az info@ingatlandoktor.com email címre küldött vagy a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.. szám alatti székhelyre küldött levéllel.

Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.